POPEYE’S Toastie (V)

POPEYE’S Toastie (V)

Caramelised onion chutney, cheddar cheese, spinach leaf & tomato